10 درصد تخفیف برای کلیه پلن ها

اشتراک رایگان برای کارفرما

رایگان
 • ارسال 5 شغل
 • 1 شغل ویژه
 • نمایش شغل به مدت 30 روز
 • پشتیبانی دارد

اشتراک اقتصادی برای کارفرمایان

£ 10
 • ارسال 40 شغل
 • 5 شغل ویژه
 • نمایش شغل به مدت 40 روز
 • پشتیبانی حرفه ای

اشتراک حرفه ای برای کارفرمایان

£ 15
 • ارسال 90 شغل
 • 10 شغل ویژه
 • نمایش شغل به مدت 60 روز
 • پشتیبانی حرفه ای

اشتراک رایگان برای کارجو ها

رایگان
 • ارسال 15 درخواسی
 • به مدت 30 روز
 • پشتیبانی حرفه ای

اشتراک حرفه ای برای کارجو ها

£ 5
 • ارسال 90 درخواست
 • به مدت 99 روز
 • پشتیبانی حرفه ای