نیاز به خانم برای کار ویترسی در رستوران

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با نیاز به خانم برای کار ویترسی در رستوران تماس بگیرید

توضیحات شغل

به چند نفر تر جیحا خانم با تجربه به کار ویترسی در رستوران ایرانی و پذیرایی در روزهای لایو موزیک نیازمندیم،لندن منطقه کیلبرن
0736651****