جذب شریک کاری سوپرمارکت بولتون

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با جذب شریک کاری سوپرمارکت بولتون تماس بگیرید

توضیحات شغل

جهت مدیریت یک مغازه سوپر مارکت در شهر بولتون نیازمند یک شریک کاری هستیم.شماره تماس:

0792312****