استخدام waiters و barista لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام waiters و barista لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به تعدادی waiters و barista با مجوز کار و زبان در حد متوسط برای رستورانی در Ruislip London نیازمندیم .با شماره زیر تماس بگیرید

شماره تماس: 0738359****