استخدام گریل شف و نیرو برای رستوران لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام گریل شف و نیرو برای رستوران لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به چند نفر همکار خانم و آقا درایور ، گریل شف، شف غذای ایرانی ، نظافت چی و فردی برای ثبت سفارش و پاسخگویی به تلفن جهت رستوران نیاز داریم:

London-West drayton-UB7 7BY

0746831****