استخدام کارگر ساختمان لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام کارگر ساختمان لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به دو کارگر ساختمان برای دو هفته در شمال لندن نیازمندیم

0736844****