استخدام کارگر ساختمانی و گچ کار لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام کارگر ساختمانی و گچ کار لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به چند کارگر ساختمانی و یک نفر گچ کار ماهر در شمال غرب لندن نیازمندیم.با شماره زیر تماس بگیرید:

0788825****