استخدام چند نیروی سنگ ساب لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام چند نیروی سنگ ساب لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به چند نفر جهت همکاری در کارهای سنگ سابی نیازمندیم. برای شروع احتیاجی به سابقه کاری نمیباشد در حین کار آموزش داده می شود. لطفا جهت همکاری مشخصات و شماره تلفن خودتان را به شماره زیر ارسال کنید:

0770428****