استخدام پیتزاشاپ در لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام پیتزاشاپ در لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک همکار باتجربه برای کار در پیتزاشاپ در حومه ساندرلند Sunderland نیازمندیم. اجازه کار الزامیست.

شماره تماس: 0775341****