استخدام همکار در پیتزاشاپ لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام همکار در پیتزاشاپ لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به فردی که دارای جواب باشد برای کار در پیتزاشاپ واقع در منطقه L4 نیازمندیم. لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:

0747888****