استخدام نیرو در پیتزاشاپ لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو در پیتزاشاپ لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک همکار فوری برای کار در پیتزاشاپ به همراه جای خواب در صورت نیاز در شمال غرب لندن منطقه W9

لطفا با شماره زیر تماس بگیرید.اجازه کار الزامی است:

0786173****