استخدام نیرو در شرکت تولیدی

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو در شرکت تولیدی تماس بگیرید

توضیحات شغل

شرکت تولیدی به یک نفر برای کار در سالن تولید نیازمند است. اجازه کار و گواهینامه رانندگی الزامی است. محل کار محدوده شمال غرب لندن می باشد . تماس با شماره زیر از ساعت 1 تا 6 بعدازظهر .

0797651****