استخدام نیرو در رستوران لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو در رستوران لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

رستورانی در غرب لندن برای تکمیل کادر خود به نانوا، Waiters، waiter و کادر آشپزخانه گریل شف و استارترزن نیاز دارد . اجازه کار الزامیست

شماره تماس: 0744833****