استخدام نیرو در آشپزخانه

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو در آشپزخانه تماس بگیرید

توضیحات شغل

رستورانی واقع در غرب لندن برای تکمیل کادر خوئ به تعدادی baker, waiters,waiter,driver و کادر آشپزخانه نیاز دارد. شرط لازم داشتن اجازه کار

تلفن تماس: 0744833****