استخدام نیرو در آشپزخانه لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیرو در آشپزخانه لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک نیروی کار در آشپزخانه در لندن محدوده EN4 نیازمندیم لطفا کسانی که مایلند با این شماره تماس بگیرید:

0799978****