استخدام نیروکار برای پیتزاشاپ

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نیروکار برای پیتزاشاپ تماس بگیرید

توضیحات شغل

سلام به یک نفر نیروی کار برای تمیز کاری در پیتزا شاپ در منطقه (میداول لندن) نیازمندیم
شماره تماس
0771109****
****با مجوز کار