استخدام نصاب کاغذ دیواری شمال لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نصاب کاغذ دیواری شمال لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک نفر نیروی حرفه ای جهت نصب کاغذ دیواری در منطقه شمال لندن نیازمندیم. لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:

0742733****