استخدام نجار حرفه ای در لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام نجار حرفه ای در لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به چند نجار حرفه ای برای ساخت مبل و وسایل مغازه برای پروژه ای در سنترال لندن
نیازمندیم

0747714****