استخدام مکانیک در ایرلند جنوبی

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام مکانیک در ایرلند جنوبی تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک مکانیک خوب و با تجربه برای کار در کارگاه در ایرلند جنوبی نیازمندیم . اجازه کار الزامیست.

0044786138****