استخدام راننده در پیتزایی لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام راننده در پیتزایی لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک راننده با موتور یا ماشین برای پیتزایی در منطقه کینگستون نیازمندیم. حقوق پایه ساعتی 9 پوند . با در نظر گرفتن فاصله. در صئرت تمایل با شماره زیر تماس بگیرید:

0739444****