استخدام درایور موتور سیکلت

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام درایور موتور سیکلت تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک درایور با موتورسیکلت برای سه شیفت تا 22:00 17:00

در لندن منطقه London -N88 احتیاج داریم.حقوق ساعتی + دلیوری

شماره تماس: 0793524****