استخدام برای پخش تراکت لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام برای پخش تراکت لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به چند نفر نیروی جوان فعال برای پخش تراکت در منطقه SM6 نیازمندیم. لطفا قبل از تماس فاصله خود را با ما چک کنید.شماره تماس:

0744664****