استخدام آشپز گریل شف لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام آشپز گریل شف لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک آشپز برای 6 روز در هفته برای گریل شف در جنوب لندن منطقه London-CR4 1RB نیازمندیم.لطفا قبل از تماس آدرس رو چک کنید.شماره تماس:

0739440****