استخدام آرایشگر مردانه جنوب لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام آرایشگر مردانه جنوب لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک همکار نیازمندیم کار آرایشگر مردانه بلد باشد مشکل پول و زبان نیست ولی کارش درست باشد در منطقه جنوب لندن به آدرس

London-CR5

شماره تماس: 0746068****