استخدام آرایشگر ماهر مردانه شمال لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام آرایشگر ماهر مردانه شمال لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

نیازمند آرایشگر ماهر مردانه شمال لندن.داشتن اجازه کار و تسلط نسبی به زبان انگلیسی الزامیست. شمار تماس:

0795179****