استخدام آرایشگر در لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام آرایشگر در لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

احتیاج به کمک یک آرایشگر دارم در سالن Croydon لطفا اگر کسی هست پیام بده حتی اگر آرایشگر هم نیستید کار بند انداختن و ابرو برداشتن هم بلد باشید احتیاج داریم

0731225****